Newsletter

Pravidla a bodování ČEZ SkiTour 2024

Pořadatelem seriálu ČEZ SkiTour je Asociace sportu pro radost, z.s.

Do seriálu běžeckých závodů ČEZ SkiTour (dále jen Seriál) jsou v sezoně 2024 zařazeny závody uvedené v sekci této webové stránky "O ČEZ SkiTour".

V Seriálu jsou klasifikované jak závody klasickou, tak volnou technikou, body jsou připisovány dle bodové tabulky a odpovídají umístění závodníka v příslušném závodu. Po sestupném seřazení závodníků podle jejich bodových zisků vzniká celkové pořadí v jednotlivých věkových kategoriích a pohlaví ve vypsaných závodech.

Podmínkou zařazení do Seriálu je minimální věk závodníka 18 let. Mladiství ve věku 15–18 let mohou startovat v Seriálu pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatel Seriálu si vyhrazuje právo změn v těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

V případě, že bude pořadatel nucen omezovat kapacitu závodu kvůli vyšší moci (zejména onemocnění COVID-19) na nižší počet, než je přihlášených závodníků, dříve přihlášení závodníci budou mít prioritu.

Jednotlivé závody se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!

Do Seriálu jsou zařazeni automaticky všichni závodníci, kteří se zaregistrují do některého ze závodů v rámci Seriálu. Na každý závod Seriálu je třeba se zaregistrovat na www.sportid.cz.

Pořadatel seriálu si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, případně celého seriálu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (zde), (dále jen: Kodex).

Diskvalifikovanému závodníkovi budou odebrány všechny body získané v závodě, z kterého byl diskvalifikován. Pokud bude závodník vyloučen z celého seriálu, budou mu odebrány všechny body a umístění dosažené v daném ročníku Seriálu.

Pořadatel Seriálu si při zvlášť závažném porušení pravidel Kodexu vyhrazuje právo zakázat takovému závodníkovi účast v dalších závodech SkiTour. Pokud měl diskvalifikovaný závodník již v době diskvalifikace uhrazené startovné na následující závody, toto startovné propadá ve prospěch pořadatele Seriálu, který ho využije podle vlastního uvážení, zejména, nikoliv výlučně, na náhradu škod vzniklých porušením Kodexu a pořízení cen pro vítěze dětských kategorií. Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům
v důsledku jeho porušení Kodexu. 

Registrace

Během závodů Seriálu jsou závodníci povinni dodržovat především tato pravidla, za jejichž nedodržení hrozí časová penalizace či úplná diskvalifikace:

 • projet značenou trať od startu do cíle a projet při tom všemi kontrolními body
 • když závodník jede po nesprávné části trati nebo opustí označenou trať, měl by se vrátit na místo, kde chybu udělal. V tom případě může závodník jet proti směru tratě, a je plně zodpovědný za to, že nebude překážet a že neohrozí ostatní závodníky
 • projet celou délku trati na svých lyžích s použitím pouze vlastních sil k pohybu. Využívání pomoci vnějších vodičů není přípustné
 • v závodech klasickou technikou musí závodník používat pouze klasickou techniku (klasická technika zahrnuje techniku střídavého běhu, jízdu soupaž s nebo bez odrazu, “stromeček“ bez fáze skluzu a techniku zatáčení)
 • na základě plošného opatření EU nepoužívat fluorové vosky obsahující řetězec C8/PFOA
 • nepřekážet ostatním závodníkům a vyhnout se kolizi s nimi, rychlejší závodník předjíždí
 • odhazovat odpadky pouze v blízkosti občerstvovacích stanic, kde budou vyznačeny zóny cca 100m před a 100m za občerstvovací stanicí
 • mít viditelně upevněno startovní číslo na hrudi (startovní číslo nesmí být nijak upraveno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha)
Pravidla během závodů

Závodník může hůl vyměnit pouze tehdy, je-li zlomená nebo poškozená.
Lyže lze vyměnit pouze, když lyže nebo vázání se zlomilo nebo poškodilo. Poškozené vybavení musí být ověřeno po závodě. V případě výměny lyže ji závodník musí provést mimo stopu a bez pomoci jiné osoby.

Výměna materiálu
 1. Sankce
 • Pokud dojde k porušení pravidel, organizátor rozhodne o přiměřené sankci a vezme v úvahu:
  • specifické okolnosti
  • zisk nebo výhodu pro pachatele přestupku
  • negativní dopad na ostatní závodníky
  • dopad na konečné výsledky nebo mezičasy
  • kategorii závodu
  • věk a zkušenosti závodníka
 • Slyšení závodníka může být provedeno:
  • na žádost organizátora, je-li to nezbytné
  • na žádost závodníka v případě podání protestu
 • Sankce za porušení pravidel týkajících se techniky může být udělena souhlasným rozhodnutím organizátora bez video evidence.
 1. Diskvalifikace
 • Diskvalifikace by měla být použita pouze pro závažné přestupky a pro přestupky s jasným dopadem na konečné výsledky závodu.
 • Navíc by měl být závodník automaticky diskvalifikován, pokud:
  • se účastní závodu pod jiným jménem
  • ohrožuje bezpečnost osob nebo majetku nebo dokonce způsobí zranění či škodu
 1. Protesty a odvolání
 • Druhy protestů
  • Proti jinému závodníkovi nebo proti rozhodčím a osobám zúčastněným na závodě v průběhu závodu
  • Proti výsledkům (časům)
  • Proti rozhodnutím organizátora
  • Proti administrativním chybám či porušení pravidel po závodě
 • Forma protestu
  • Protest musí být podán písemně.
  • Protest musí být detailně zdůvodněn. Musí být předloženy důkazy a přiložena veškerá evidence
  • Spolu s podáním protestu musí být složena částka 1 000,- Kč řediteli závodu.
   V případě, že je protest uznán jako opodstatněný, je částka vrácena.
   V ostatních případech je částka připsána na účet organizátora.
  • Bez složení peněžitého vkladu se písemně podaný protest neprojednává. Je-li protest oprávněný, vklad se vrací, je-li zamítnut, propadá ve prospěch organizátora
  • Protest může být předkladatelem stažen před zveřejněním rozhodnutí. V tom případě musí být peněžitý vklad vrácen
  • Protesty, které nebyly podány včas nebo u kterých nebyl složen peněžitý vklad, nebudou brány v úvahu
 • Oprávnění podat protest
  • Protest může podat pouze závodník, který se zúčastnil závodu, k němuž protest podává
 • Odvolání může být podáno
  • Proti jakémukoli rozhodnutí organizátora
  • Proti oficiální výsledkové listině. Toto odvolání musí být směrováno přímo proti zřejmé a prokazatelné chybě výpočtu
 • Termíny
  • Protest musí být podán neprodleně po zjištění pochybení
  • Odvolání proti rozhodnutí musí být předloženo do 48 hodin po zveřejnění oficiální výsledkové listiny
Sankce a diskvalifikace

Muži

Ročníky Kategorie Věk
2009 - 2006 M18 15 - 18 let
2005 - 1985 M39 19 - 39 let
1984 - 1975 M49 40 - 49 let
1974 - 1965 M59 50 - 59 let
1964 - 1955 M69 60 - 69 let 
1954 a starší M70+ 70 let a více

Ženy

Ročníky Kategorie Věk
2009 - 2006 Ž18 15 - 18 let
2005 - 1985 Ž39 19 - 39 let
1984 - 1975 Ž49 40 - 49 let
1974 - 1965 Ž59 50 - 59 let
1964 - 1955 Ž60+ 60 let a více

Děti v rámci závodů Mini SkiTour:

Kategorie Ročníky
Benjamínci  2018 a mladší 
Předžáci            2016 – 2017  
Nejmladší žáci  2014 – 2015 
Mladší žáci  2012 – 2013   
Starší žáci  2009 – 2011  

Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle data narození. V případě dětských závodů může být závodník na základě oficiální žádosti přeřazen do starší věkové kategorie nebo může absolvovat i více startů. Každý dodatečný start je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku. Oficiální žádost je možné zaslat emailem (info@sportid.cz) nejpozději 3 dny před startem závodu nebo osobně v místě konání závodu na informacích u výdeje startovních čísel a to pouze v platné otevírací době registrací na dětské závody. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel a závodník se může zúčastnit pouze závodu ve své kategorii.

Věkové kategorie

Pořadí v jednotlivých závodech: po skončení závodů jsou vyhlašováni vždy absolutní vítězové dané distance (1. – 3. muž a žena) a také 1. místa ve výše uvedených kategoriích (vyjma závodů na 10 km klasicky, kde se vyhlašují pouze absolutní vítězové = 1. – 3. muž a žena). 

Pořadí v Seriálu: je dáno celkovým součtem bodů dosažených v jednotlivých závodech Velké, Malé nebo 10 km SkiTour.

Pořadí závodníků

Pro 17. sezónu ČEZ SkiTour přicházíme s novým systémem bodování, který je inspirován bodováním Worldloppet - Global Ski Marathon Ranking.

Nový systém bodování zohledňuje:

 • počet závodníků v cíli
 • umístění daného závodníka
 • čas vítěze 
 • čas daného závodníka
 • počet účastníků v cíli a délka závodu → koeficient závodu (F)
 • bonifikační body pro prvních 6 mužů a žen v cíli

Všechny zohledněné ukazatele se počítají z celkové výsledkové listiny, tzn. muži i ženy dohromady.

Body jsou přidělovány podle následujícího vzorce:

Kde F je koeficient, založený na počtu závodníků v cíli a délce závodu:

 • Závody o délce 30 a více km (= závody Velké SkiTour):
  • více než 4000 závodníků v cíli: F = 1,2
  • 4000 - 1001 závodníků v cíli: F = 0,9
  • 1000 - 201 závodníků v cíli: F = 0,8
  • 200 a méně závodníků v cíli: F = 0,7
 • Závody kratší než 30 km (= závody Malé SkiTour a ČT 10km SkiTour):
  • více než 1000  závodníků v cíli: F = 0,6
  • 1000 - 201 závodníků v cíli: F = 0,5
  • 200 a méně závodníků v cíli: F = 0,4
 • Mini SkiTour:
  • více než 100 závodníků v cíli dané kategorie: F = 0,2
  • 100 a méně závodníků v cíli dané kategorie: F = 0,1

Bonifikační body

Prvních 6 mužů a žen získá navíc bonifikační body (platí také pro Mini SkiTour):

 1. 100 bodů
 2. 50 bodů
 3. 25 bodů
 4. 15 bodů
 5. 10 bodů
 6. 5 bodů

Po odjetí každého dílčího závodu je zapsáno tzv. průběžné pořadí a po ukončení Seriálu tzv. celkové pořadí.
Při rovnosti bodového ohodnocení o umístění rozhoduje počet nejvýše dosažených bodů v jednom závodě SkiTour. 

Přidělování bodů z jednotlivých závodů SkiTour probíhá až po nahrání oficiálních výsledků. Vždy ve středu po závodě.

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Absolutní pořadí - je sestaveno nezávisle na věkových kategoriích. Vzniká prostým součtem bodů získaných podle umístění v jednotlivých závodech Seriálu. Absolutní pořadí se dále dělí na absolutní pořadí Velké SkiTour, Malé SkiTour a 10 km SkiTour. Průběžné absolutní pořadí bude pravidelně aktualizováno na webu www.ski-tour.cz.

b/ Pořadí v kategorii – vyjadřuje pozici závodníka pouze v rámci jeho věkové kategorie. Jezdec si přenáší získané body z absolutního pořadí do své kategorie. Pořadí v kategorii je sestaveno sestupně podle bodových zisků z absolutního pořadí. Celkové pořadí vzniká prostým součtem získaných bodů v závodech Seriálu. Průběžné pořadí v kategorii je pravidelně aktualizováno na www.ski-tour.cz.

Bodovací systém ČEZ SKITOUR 2024

POČET ZAPOČÍTANÝCH ZÁVODŮ DO BODOVÁNÍ BUDE DODATEČNĚ UPRAVEN V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NĚKTERÝ ZÁVOD ZRUŠEN BEZ NÁHRADNÍHO TERMÍNU.

Velká SkiTour

 • Dlouhé tratě (30 km a více)
 • Započítávány 2 nejlepší ze 4 možných výsledků

Závody zařazené do Velké SkiTour:

Horní Mísečky:  30 km klasicky
Krušnohorská 30: Zrušeno
Bedřichovský NLM:  30 km klasicky, 30 km volně 
Orlický maraton:  40 km klasicky
ČEZ Jizerská 50:  Zrušeno
Bieg Piastów:    Zrušeno
Harrachov: Zrušeno
JeLyMan:  Zrušeno

Malá SkiTour

 • Krátké tratě (kratší než 30 km, vyjma závodů zařazených do žebříčku ČT 10 km SkiTour)
 • Započítávány 3 nejlepší z 6 možných výsledků

Závody zařazené do Malé SkiTour:

Horní Mísečky:  17,5 km klasicky, 20 km volně
Krušnohorská 30: Zrušeno
Bedřichovský NLM:  17,5 km klasicky, 17,5 km volně 
Orlický maraton:  20 km klasicky, 20 km volně
ČEZ Jizerská 50:  Zrušeno
Bieg Piastów:    Zrušeno
Harrachov: Zrušeno
JeLyMan:  Zrušeno

ČT 10km SkiTour

 • Započítávány 2 nejlepší ze 3 možných výsledků
Horní Mísečky:  10 km klasicky
Krušnohorská 30: Zrušeno
Bedřichovský NLM:  10 km klasicky
Orlický maraton:  10 km klasicky
ČEZ Jizerská 50:  Zrušeno
Bieg Piastów:    Zrušeno
Harrachov: Zrušeno
JeLyMan:  Zrušeno
 

Závody Mini SkiTour

 •  Započítávány 2 nejlepší ze 3 možných výsledků
Mini Horní Mísečky 
Mini Krušnohorská
Mini Night Light Marathon
Mini Orlický maraton 
Mini Jizerská pojišťovny VZP
Mini Harrachov
Mini JeLyMan
Přehled individuálních žebříčků ČEZ SKITOUR 2024

Po sečtení výsledků ze započítaných závodů Seriálu budou vyhlášeni vítězové Velké SkiTour, Malé SkiTour a ČT 10km SkiTour (1. – 3. muž a žena napříč kategoriemi).

Hodnocení a odměny jednotlivců/týmů

 • Nejúspěšnější jednotlivci a týmy si dle konečného pořadí Velké SkiTour a Týmové soutěže rozdělí prize money 60 tisíc Kč!* Vítězové Malé SkiTour a 10km SkiTour obdrží věcné ceny.
 • Rozdělení prize money** - Individuální soutěž Velká SkiTour: (započítány 3 nejlepší výsledky Velké SkiTour):
  1. žena/ muž: 15 000 Kč
  2. žena/ muž: 6 000 Kč
  3. žena/ muž: 3 000 Kč
 • Rozdělení prize money** - Týmová soutěž Velká SkiTour: (započítány 3 nejlepší výsledky Velké SkiTour - informace k týmové soutěži zde):
  1. místo: 6 000 Kč
  2. místo: 4 200 Kč
  3. místo: 1 800 Kč
 • Nejlepší 3 týmy v Týmové soutěži Malé SkiTour získají věcné ceny

* Hodnota celkových prize money pro vítěze v Individuální a Týmové soutěží závisí na počtu realizovaných závodů v aktuální sezoně. S ohledem na zrušení více než poloviny závodů se snížila celková výše prize money seriálu ze 100 000 Kč na 60 000 Kč.

** Výše prize money je uvedena před zdaněním.

Absolutní vítěz

Ocenění s titulem SkiTour Master získají všichni, kdo v každém závodu SkiTour zdolali alespoň jednu distanci (platí také pro dětské závodníky).

Kromě titulu odměníme závodníky i pamětním dárkem SkiTour v limitované edici SkiTour Master.

SkiTour Masterem se stane závodník, který absolvuje alespoň jednu distanci v každém následujícím závodě:

 • Horní Mísečky
 • Krušnohorská 30 (zrušeno)
 • Bedřichovský NLM
 • Orlický maraton
 • Jizerská 50 (zrušeno)
 • Harrachov (zrušeno)
 • JeLyMan (zrušeno)

Pro SkiTour Master titul absolvuje závodník 3 výše uvedené SkiTour závody.

Závod Bieg Piastów (bonusový závod pro získání titulu SkiTour Master) byl z důvodu nedostatku sněhu zrušen.

SKITOUR Master

 

Kompletní pravidla a bodování ke stažení ZDE.

Aktualizováno: 7. března 2024

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko