Newsletter

Pravidla a bodování ČEZ SkiTour 2022

Pořadatelem seriálu ČEZ SkiTour je společnost Raul, s.r.o.

Do seriálu běžeckých závodů ČEZ SkiTour (dále jen Seriál) jsou v sezoně 2022 zařazeny závody uvedené v sekci této webové stránky "O ČEZ SkiTour".

V Seriálu jsou klasifikované jak závody klasickou, tak volnou technikou, body jsou připisovány dle bodové tabulky a odpovídají umístění závodníka v příslušném závodu. Po sestupném seřazení závodníků podle jejich bodových zisků vzniká celkové pořadí v jednotlivých věkových kategoriích a pohlaví ve vypsaných závodech.

Podmínkou zařazení do Seriálu je minimální věk závodníka 18 let. Mladiství ve věku 15-18 let mohou startovat v Seriálu pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Registrace: Do Seriálu jsou zařazeni automaticky všichni závodníci, kteří se zaregistrují do některého ze závodů v rámci Seriálu. Na každý závod Seriálu je třeba se zaregistrovat na www.sportid.cz.

Pořadatel seriálu SkiTour si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, případně celého seriálu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (zde) (dále jen: Kodex). Diskvalifikovanému závodníkovi budou odebrány všechny body získané v závodě, z kterého byl diskvalifikován. Pokud bude závodník vyloučen z celého seriálu, budou mu odebrány všechny body a umístění dosažené v daném ročníku SkiTour. Pořadatel seriálu SkiTour si při zvlášť závažném porušení pravidel Kodexu vyhrazuje právo zakázat takovému závodníkovi účast v dalších závodech SkiTour. Pokud měl diskvalifikovaný závodník již v době diskvalifikace uhrazené startovné na následující závody, toto startovné propadá ve prospěch pořadatele SkiTour, který ho využije podle vlastního uvážení, zejména, nikoliv výlučně, na náhradu škod vzniklých porušením Kodexu a pořízení cen pro vítěze dětských kategorií. Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům v důsledku jeho porušení Kodexu. 

Během závodů SkiTour jsou závodníci povinni dodržovat především tato pravidla, za jejichž nedodržení hrozí časová penalizace či úplná diskvalifikace:

 • projet značenou trať od startu do cíle a projet při tom všemi kontrolními body
 • když závodník jede po nesprávné části trati nebo opustí označenou trať, měl by se vrátit na místo, kde chybu udělal. V tom případě může závodník jet proti směru tratě, a je plně zodpovědný za to, že nebude překážet a že neohrozí ostatní závodníky
 • projet celou délku trati na svých lyžích s použitím pouze vlastních sil k pohybu. Využívání pomoci vnějších vodičů není přípustné
 • v závodech klasickou technikou musí závodník používat pouze klasickou techniku (klasická technika zahrnuje techniku střídavého běhu, jízdu soupaž s nebo bez odrazu, “stromeček“ bez fáze skluzu a techniku zatáčení)
 • na základě plošného opatření EU nepoužívat fluorové vosky obsahující řetězec C8/PFOA 
 • nepřekážet ostatním závodníkům a vyhnout se kolizi s nimi, rychlejší závodník předjíždí
 • odhazovat odpadky pouze v blízkosti občerstvovacích stanic, kde budou vyznačeny zóny cca 100m před a 100m za občerstvovací stanicí
 • mít viditelně upevněno startovní číslo na hrudi (startovní číslo nesmí být nijak upraveno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha)

Výměna materiálu

Závodník může hůl vyměnit pouze tehdy, je-li zlomená nebo poškozená.
Lyže lze vyměnit pouze, když lyže nebo vázání se zlomilo nebo poškodilo. Poškozené vybavení musí být ověřeno po závodě. V případě výměny lyže ji závodník musí provést mimo stopu a bez pomoci jiné osoby.

Sankce a diskvalifikace

 1. Sankce
 • Pokud dojde k porušení pravidel, organizátor rozhodne o přiměřené sankci a vezme v úvahu:
  • specifické okolnosti
  • zisk nebo výhodu pro pachatele přestupku
  • negativní dopad na ostatní závodníky
  • dopad na konečné výsledky nebo mezičasy
  • kategorii závodu
  • věk a zkušenosti závodníka
 • Slyšení závodníka může být provedeno:
  • na žádost organizátora, je-li to nezbytné
  • na žádost závodníka v případě podání protestu
 • Sankce za porušení pravidel týkajících se techniky může být udělena souhlasným rozhodnutím organizátora bez video evidence.
 1. Diskvalifikace
 • Diskvalifikace by měla být použita pouze pro závažné přestupky a pro přestupky s jasným dopadem na konečné výsledky závodu.
 • Navíc by měl být závodník automaticky diskvalifikován, pokud:
  • se účastní závodu pod jiným jménem
  • ohrožuje bezpečnost osob nebo majetku nebo dokonce způsobí zranění či škodu
 1. Protesty a odvolání
 • Druhy protestů
  • Proti jinému závodníkovi nebo proti rozhodčím a osobám zúčastněným na závodě v průběhu závodu
  • Proti výsledkům (časům)
  • Proti rozhodnutím organizátora
  • Proti administrativním chybám či porušení pravidel po závodě.
 • Forma protestu
  • Protest musí být podán písemně.
  • Protest musí být detailně zdůvodněn. Musí být předloženy důkazy a přiložena veškerá evidence.
  • Spolu s podáním protestu musí být složena částka 1000,- Kč řediteli závodu. V případě, že je protest uznán jako opodstatněný, je částka vrácena. V ostatních případech je částka připsána na účet organizátora.
  • Bez složení peněžitého vkladu se písemně podaný protest neprojednává. Je-li protest oprávněný, vklad se vrací, je-li zamítnut, propadá ve prospěch organizátora.
  • Protest může být předkladatelem stažen před zveřejněním rozhodnutí. V tom případě musí být peněžitý vklad vrácen.
  • Protesty, které nebyly podány včas nebo u kterých nebyl složen peněžitý vklad, nebudou brány v úvahu.
 • Oprávnění podat protest
  • Protest může podat pouze závodník, který se zúčastnil závodu, k němuž protest podává.
 • Odvolání může být podáno
  • Proti jakémukoli rozhodnutí organizátora.
  • Proti oficiální výsledkové listině. Toto odvolání musí být směrováno přímo proti zřejmé a prokazatelné chybě výpočtu.
 • Termíny
  • Protest musí být podán neprodleně po zjištění pochybení
  • Odvolání proti rozhodnutí musí být předloženo do 48 hodin po zveřejnění oficiální výsledkové listiny.

 

Věkové kategorie

Muži:

M18 - ročníky 2004 a mladší - do 18 let
M39 – ročníky 2003-1983 - 19 až 39 let
M49 – ročníky 1982–1973 - 40 až 49 let
M59 – ročníky 1972–1963 - 50 až 59 let
M69 – ročníky 1962–1953 - 60 až 69 let
M70+ – ročníky 1952 a nižší - od 70 let

Ženy:
Z18 - ročníky 2004 a mladší - do 18 let
Z39 – ročníky 2003 - 1983 - 19 až 39 let
Z49 – ročníky 1982–1973 - 40 až 49 let
Z59 – ročníky 1972–1963 - 50 až 59 let
Z60+ – ročníky 1962 a nižší - od 60 let

Děti:

Benjamínci – 2016 a mladší                            
Předžáci – 2014 - 2015                     
Nejmladší žáci – 2012 - 2013                          
Mladší žáci – 2010 - 2011                
Starší žáci – 2007 - 2009   

Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle data narození. V případě dětských závodů může být závodník na základě oficiální žádosti přeřazen do starší věkové kategorie nebo může absolvovat i více startů. Každý dodatečný start je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku. Oficiální žádost je možné zaslat emailem (info@sportid.cz) nejpozději 3 dny před startem závodu nebo osobně v místě konání závodu na informacích u výdeje čísel nejpozději 30 minut před startem dětských závod. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel a závodník se může zúčastnit pouze závodu ve své kategorii.

              

Pořadí a bodování 

Pořadí v jednotlivých závodech:
po skončení závodů jsou vyhlašováni vždy absolutní vítězové dané distance (1.-3. muž a žena) a také 1.-3. místa ve výše uvedených kategoriích (vyjma závodů na 10 km klasicky, kde se vyhlašují pouze absolutní vítězové - 1.-3. muž a žena).

Pořadí v Seriálu:
je dáno celkovým součtem bodů dosažených v jednotlivých závodech Velké, Malé nebo 10km SkiTour.

BODOVACÍ SYSTÉM PRO VŠECHNY ŽEBŘÍČKY

 • body jsou přidělovány podle absolutního pořadí (= napříč věkovými kategoriemi) sestupně na základě dosažených časů v příslušném závodu
 • muži a ženy jsou hodnoceni zvlášť, tzn. nejrychlejší muž i žena získají:
  • 4000 bodů v závodech Velké SkiTour (5000 bodů u Jizerské 50 a Biegu Piastow – 50 km klasicky)
  • 2000 bodů v závodech Malé SkITour
  • 1000 bodů v závodech 10km SkiTour
  • 100 bodů v závodech Mini SkiTour (vítěz každé věkové kategorie získá 100 bodů)
 • ostatním závodníkům budou body klesat úměrně dle pořadí, tzn. závodník v polovině pořadí získá vždy polovinu bodů (např. 1000 bodů v závodě Malé SkiTour) a poslední závodník pak získá 1 bod
 • prvních dvacet závodníků obdrží extra bonifikační body - vítěz získá 200 bodů navíc a body budou opět úměrně klesat tak, že 20. závodník získá 20 bodů navíc. Tyto body se připočítávají do celkového hodnocení
 • po odjetí každého dílčího závodu je zapsáno tzv. průběžné pořadí a po ukončení Seriálu tzv. celkové pořadí
 • při rovnosti bodového ohodnocení o umístění rozhoduje nejvýše dosažených bodů v jednom závodě SkiTour

Přidělování bodů z jednotlivých závodů SkiTour probíhá až po nahrání oficiálních výsledků. Vždy ve středu po závodě.

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Absolutní pořadí je sestaveno nezávisle na věkových kategoriích. Vzniká prostým součtem bodů získaných podle umístění v jednotlivých závodech seriálu SkiTour. Absolutní pořadí se dále dělí na absolutní pořadí Velké SkiTour, Malé SkiTour a 10km SkiTour. Průběžné absolutní pořadí bude pravidelně aktualizováno na webu www.ski-tour.cz.

b/ Pořadí v kategorii Vyjadřuje pozici závodníka pouze v rámci jeho věkové kategorie. Jezdec si přenáší získané body z absolutního pořadí do své kategorie. Pořadí v kategorii je sestaveno sestupně podle bodových zisků z absolutního pořadí. Celkové pořadí vzniká prostým součtem získaných bodů v závodech Seriálu. Průběžné pořadí v kategorii je pravidelně aktualizováno na www.ski-tour.cz.

POČET ZAPOČÍTANÝCH ZÁVODŮ DO BODOVÁNÍ BUDE DODATEČNĚ UPRAVEN V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NĚKTERÝ ZÁVOD ZRUŠEN.

Velká SkiTour

Dlouhé tratě (od 30 km) + kombinace Zadovská 30 klasicky a volně*
Započítáváno 6 nejlepších z 10 možných výsledků

Závody zařazené do Velké SkiTour:

 • Bedřichovský NLM: 30 km klasicky, 30 km volně
 • Zadovská 30: kombinace* 30 km klasicky a volně
 • Krušnohorská 30: 30 km klasicky
 • Karlovská 50: 50 km klasicky
 • Orlický maraton: 40 km klasicky
 • ČEZ Jizerská 50: 50 km klasicky
 • JeLyMan: 40 km klasicky
 • Bieg Piastow: 50 km klasicky, 30 km volně

* závodník musí absolvovat oba závody Zádovské 30, body budou uděleny dle pořadí sestaveného ze součtu časů za oba závody

Malá SkiTour

Krátké tratě (do 30 km, vyjma závodů, zařazených do žebříčku 10km SkiTour)
Započítáváno 7 nejlepších z 13 možných výsledků

Závody zařazené do Malé SkiTour:

 • Bedřichovský NLM: 17,5 km klasicky, 17,5 km volně
 • Zadovská 30: 30 km klasicky, 30 km volně
 • Krušnohorská 30: 15 km volně
 • Karlovská 50: 25 km klasicky
 • Orlický maraton: 20 km klasicky, 20 km volně
 • ČEZ Jizerská 50: 25 km klasicky, 30 km volně
 • JeLyMan: 20 km klasicky, 20 km volně
 • Bieg Piastow: 25 km volně
10km SkiTour

Započítáváno 5 nejlepších z 8 možných výsledků

Závody zařazené do žebříčku:
 • Bedřichovský NLM: 10 km klasicky
 • Zadovská 30: 10 km klasicky
 • Krušnohorská 30: 10 km klasicky
 • Karlovská 50: 10 km klasicky
 • Orlický maraton: 10 km klasicky 
 • ČEZ Jizerská 50: 10 km klasicky
 • JeLyMan: 8,5 km klasicky
 • Bieg Piastow: 6 km klasicky
Závody Mini SkiTour

Započítávány 4 nejlepší ze 7 možných výsledků

Závody zařazené do žebříčku:
 • Mini Bedřichovský NLM
 • Mini Zadovská
 • Mini Krušnohorská
 • Mini Karlovská
 • Mini Orlický maraton
 • Mini Jizerská 
 • Mini JeLyMan

Absolutní vítěz

Po sečtení výsledků ze započítaných závodů SkiTour budou vyhlášeni vítězové Velké SkiTour, Malé SkiTour a 10km SkiTour (1.-3. muž a žena napříč kategoriemi).

Hodnocení a odměny jednotlivců/týmů

 • Nejúspěšnější jednotlivci a týmy si dle konečného pořadí Velké SkiTour a Týmové soutěže rozdělí prize money 100 tisíc Kč! Vítězové Malé SkiTour a 10km SkiTour obdrží věcné ceny.

 • Rozdělení prize money* - Individuální soutěž Velká SkiTour (započítáno 6 nejlepších výsledků Velké SkiTour):
  1. žena/ muž: 25 000 Kč
  2. žena/ muž: 10 000 Kč
  3. žena/ muž: 5 000 Kč

 • Rozdělení prize money* - Týmová soutěž Velká SkiTour: (započítány 5 nejlepších výsledků Velké SkiTour - informace k týmové soutěži zde):
  1. místo: 10 000 Kč
  2. místo: 7 000 Kč
  3. místo: 3 000 Kč
 • Nejlepší 3 týmy v Týmové soutěži Malé SkiTour získají věcné ceny
 • *Výše prize money je uvedena před zdaněním

SkiTour Master

Ocenění s titulem SkiTour Master získají všichni, kdo v každém závodu* SkiTour zdolali alespoň jednu distanci (platí také pro dětské závodníky). Kromě titulu odměníme závodníky i pamětním dárkem SkiTour v limitované edici SkiTour Master:

 • vak na záda a plechová krabička - na vosky nebo další doplňky na běžky, které získáš v průběhu sezóny ČEZ SkiTour 

SkiTour Masterem se stane závodník, který absolvuje alespoň jednu distanci v každém následujím závodě:

 • Bedřichovský Night Light Marathon
 • Zadovská 30
 • Krušnohorská 30
 • Karlovská 50
 • Orlický maraton
 • Jizerská 50
 • JeLyMan

Bieg Piastow je "bonusový závod" a v případě absolvování některé z těchto distancí: 6 km, 25 km, 50 km klasicky nebo 30 km volně se bude počítat do SkiTour Master závodů. Pro SkiTour Master titul absolvuje závodník 7 různých SkiTour závodů nebo 6 SkiTour závodů + Bieg Piastow.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

  ČEZ

PRÉMIOVÝ PARTNER

  T-Mobile

HLAVNÍ PARTNEŘI

  Benzina
  Volkswagen - užitkové vozy
  Pojišťovna VZP
  Generali Investments

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

  ČT

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul!

PARTNEŘI

  Northfinder
  Enervit
  KAMA
  Swix
  MSK
  Boll
  Crystal Bohemia
  ČHMÚ

Oficiální dodavatelé

  CAT CUT
  TKF

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  Deník
  bezky.net
  Nordic
  Kamsdetmi.com
  Drbna
  Evropa 2
  Náš region

Spolupracujeme

  Národní sportovní agentura
  Svaz lyžařů ČR
  Worldloppet
  Kudy z nudy
  Báječné ženy v běhu
  Bieg Piastow
  Outfanatic
  Krušné hory
  Pomozte dětem
  Madeta
  běžkár.sk

Logistický partner SkiTour

  DB Schenker
Výživové okénko