Newsletter

Rules and points system ČEZ SkiTour 2024

INFORMATION FOR THE SEASON 2024 WILL BE UPDATED

Pravidla a bodování ke stažení zde nebo níže k přečtení.

PRAVIDLA A BODOVÁNÍ ČEZ SKITOUR 2023

Pořadatelem seriálu ČEZ SkiTour je společnost RAUL, s.r.o.

Do seriálu běžeckých závodů ČEZ SkiTour (dále jen Seriál) jsou v sezoně 2023 zařazeny závody uvedené v sekci této webové stránky "O ČEZ SkiTour".

V Seriálu jsou klasifikované jak závody klasickou, tak volnou technikou, body jsou připisovány dle bodové tabulky a odpovídají umístění závodníka v příslušném závodu. Po sestupném seřazení závodníků podle jejich bodových zisků vzniká celkové pořadí v jednotlivých věkových kategoriích a pohlaví ve vypsaných závodech.

Podmínkou zařazení do Seriálu je minimální věk závodníka 18 let. Mladiství ve věku 15–18 let mohou startovat v Seriálu pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatel Seriálu si vyhrazuje právo změn v těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

V případě, že bude pořadatel nucen omezovat kapacitu závodu kvůli vyšší moci (zejména onemocnění COVID-19) na nižší počet, než je přihlášených závodníků, dříve přihlášení závodníci budou mít prioritu.

Jednotlivé závody se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!

Do Seriálu jsou zařazeni automaticky všichni závodníci, kteří se zaregistrují do některého ze závodů v rámci Seriálu. Na každý závod Seriálu je třeba se zaregistrovat na www.sportid.cz.

Pořadatel seriálu si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, případně celého seriálu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (zde), (dále jen: Kodex).

Diskvalifikovanému závodníkovi budou odebrány všechny body získané v závodě,
z kterého byl diskvalifikován. Pokud bude závodník vyloučen z celého seriálu, budou mu odebrány všechny body a umístění dosažené v daném ročníku Seriálu.

Pořadatel Seriálu si při zvlášť závažném porušení pravidel Kodexu vyhrazuje právo zakázat takovému závodníkovi účast v dalších závodech SkiTour. Pokud měl diskvalifikovaný závodník již v době diskvalifikace uhrazené startovné na následující závody, toto startovné propadá ve prospěch pořadatele Seriálu, který ho využije podle vlastního uvážení, zejména, nikoliv výlučně, na náhradu škod vzniklých porušením Kodexu a pořízení cen pro vítěze dětských kategorií. Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům
v důsledku jeho porušení Kodexu. 

Registrace

Během závodů Seriálu jsou závodníci povinni dodržovat především tato pravidla, za jejichž nedodržení hrozí časová penalizace či úplná diskvalifikace:

 • projet značenou trať od startu do cíle a projet při tom všemi kontrolními body
 • když závodník jede po nesprávné části trati nebo opustí označenou trať, měl by se vrátit na místo, kde chybu udělal. V tom případě může závodník jet proti směru tratě, a je plně zodpovědný za to, že nebude překážet a že neohrozí ostatní závodníky
 • projet celou délku trati na svých lyžích s použitím pouze vlastních sil k pohybu. Využívání pomoci vnějších vodičů není přípustné
 • v závodech klasickou technikou musí závodník používat pouze klasickou techniku (klasická technika zahrnuje techniku střídavého běhu, jízdu soupaž s nebo bez odrazu, “stromeček“ bez fáze skluzu a techniku zatáčení)

 

na základě plošného opatření EU nepoužívat fluorové vosky obsahující řetězec C8/PFOA

 • nepřekážet ostatním závodníkům a vyhnout se kolizi s nimi, rychlejší závodník předjíždí
 • odhazovat odpadky pouze v blízkosti občerstvovacích stanic, kde budou vyznačeny zóny cca 100m před a 100m za občerstvovací stanicí
 • mít viditelně upevněno startovní číslo na hrudi (startovní číslo nesmí být nijak upraveno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha)

Závodník může hůl vyměnit pouze tehdy, je-li zlomená nebo poškozená.
Lyže lze vyměnit pouze, když lyže nebo vázání se zlomilo nebo poškodilo. Poškozené vybavení musí být ověřeno po závodě. V případě výměny lyže ji závodník musí provést mimo stopu a bez pomoci jiné osoby.

Pravidla během závodů
 1. Sankce
 • Pokud dojde k porušení pravidel, organizátor rozhodne o přiměřené sankci a vezme v úvahu:
  • specifické okolnosti
  • zisk nebo výhodu pro pachatele přestupku
  • negativní dopad na ostatní závodníky
  • dopad na konečné výsledky nebo mezičasy
  • kategorii závodu
  • věk a zkušenosti závodníka
 • Slyšení závodníka může být provedeno:
  • na žádost organizátora, je-li to nezbytné
  • na žádost závodníka v případě podání protestu
 • Sankce za porušení pravidel týkajících se techniky může být udělena souhlasným rozhodnutím organizátora bez video evidence.
 1. Diskvalifikace
 • Diskvalifikace by měla být použita pouze pro závažné přestupky a pro přestupky
  s jasným dopadem na konečné výsledky závodu.
 • Navíc by měl být závodník automaticky diskvalifikován, pokud:
  • se účastní závodu pod jiným jménem
  • ohrožuje bezpečnost osob nebo majetku nebo dokonce způsobí zranění či škodu
 1. Protesty a odvolání
 • Druhy protestů
  • Proti jinému závodníkovi nebo proti rozhodčím a osobám zúčastněným na závodě v průběhu závodu
  • Proti výsledkům (časům)
  • Proti rozhodnutím organizátora
  • Proti administrativním chybám či porušení pravidel po závodě
 • Forma protestu
  • Protest musí být podán písemně.
  • Protest musí být detailně zdůvodněn. Musí být předloženy důkazy a přiložena veškerá evidence
  • Spolu s podáním protestu musí být složena částka 1 000,- Kč řediteli závodu.
   V případě, že je protest uznán jako opodstatněný, je částka vrácena.
   V ostatních případech je částka připsána na účet organizátora.
  • Bez složení peněžitého vkladu se písemně podaný protest neprojednává. Je-li protest oprávněný, vklad se vrací, je-li zamítnut, propadá ve prospěch organizátora
  • Protest může být předkladatelem stažen před zveřejněním rozhodnutí. V tom případě musí být peněžitý vklad vrácen
  • Protesty, které nebyly podány včas nebo u kterých nebyl složen peněžitý vklad, nebudou brány v úvahu
 • Oprávnění podat protest
  • Protest může podat pouze závodník, který se zúčastnil závodu, k němuž protest podává
 • Odvolání může být podáno
  • Proti jakémukoli rozhodnutí organizátora
  • Proti oficiální výsledkové listině. Toto odvolání musí být směrováno přímo proti zřejmé a prokazatelné chybě výpočtu
 • Termíny
  • Protest musí být podán neprodleně po zjištění pochybení
  • Odvolání proti rozhodnutí musí být předloženo do 48 hodin po zveřejnění oficiální výsledkové listiny
Sankce a diskvalifikace

Muži:

M18                – ročníky 2005 a mladší – do 18 let
M39                – ročníky 2004–1984 – 19 až 39 let
M49                – ročníky 1983–1974 – 40 až 49 let
M59                – ročníky 1973–1964 – 50 až 59 let
M69                – ročníky 1963–1954 – 60 až 69 let
M70+             – ročníky 1953 a nižší – od 70 let

Ženy:
Z18                 – ročníky 2005 a mladší – do 18 let
Z39                 – ročníky 2004–1984 – 19 až 39 let
Z49                 – ročníky 1983–1974 – 40 až 49 let
Z59                 – ročníky 1973–1964 – 50 až 59 let
Z60+              – ročníky 1963 a nižší – od 60 let 

Děti:

Benjamínci               – 2017 a mladší                            
Předžáci                    – 2015–2016                     
Nejmladší žáci         – 2013–2014                          
Mladší žáci                – 2011–2012                
Starší žáci                 – 2008–2010   

Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle data narození. V případě dětských závodů může být závodník na základě oficiální žádosti přeřazen do starší věkové kategorie nebo může absolvovat i více startů. Každý dodatečný start je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku. Oficiální žádost je možné zaslat emailem (info@sportid.cz) nejpozději 3 dny před startem závodu nebo osobně v místě konání závodu na informacích u výdeje startovních čísel a to pouze v platné otevírací době registrací na dětské závody. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel a závodník se může zúčastnit pouze závodu ve své kategorii.

 

Věkové kategorie

Pořadí v jednotlivých závodech: po skončení závodů jsou vyhlašováni vždy absolutní vítězové dané distance (1. – 3. muž a žena) a také 1. – 3. místa ve výše uvedených kategoriích (vyjma závodů na 10 km klasicky, kde se vyhlašují pouze absolutní vítězové = 1. – 3. muž a žena). 

Pořadí v Seriálu: je dáno celkovým součtem bodů dosažených v jednotlivých závodech Velké, Malé nebo 10km SkiTour.

 

Pořadí závodníků
 • body jsou přidělovány podle absolutního pořadí(= napříč věkovými kategoriemi) sestupně na základě dosažených časů v příslušném závodu
 • muži a ženy jsou hodnoceni zvlášť, tzn. nejrychlejší muž i žena získají:
  • 4000 bodů v závodech Velké SkiTour (5000 bodů u Jizerské 50 a Biegu Piastów – 50 km klasicky)
  • 2000 bodů v závodech Malé SkiTour
  • 1000 bodů v závodech 10km SkiTour
  • 100 bodů v závodech Mini SkiTour (vítěz každé věkové kategorie získá 100 bodů)
 • ostatním závodníkům budou body klesat úměrně dle pořadí, tzn.: závodník v polovině pořadí získá vždy polovinu bodů(např. 1000 bodů v závodě Malé SkiTour) a poslední závodník pak získá 1 bod
 • prvních dvacet závodníků obdrží extra bonifikační body- vítěz získá 200 bodů navíc a body budou opět úměrně klesat tak, že 20. závodník získá 20 bodů navíc. Tyto body se připočítávají do celkového hodnocení
 • po odjetí každého dílčího závodu je zapsáno tzv. průběžné pořadí a po ukončení Seriálu tzv. celkové pořadí
 • při rovnosti bodového ohodnocení o umístění rozhoduje počet nejvýše dosažených bodů v jednom závodě SkiTour 

Přidělování bodů z jednotlivých závodů SkiTour probíhá až po nahrání oficiálních výsledků. Vždy ve středu po závodě.

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Absolutní pořadí - je sestaveno nezávisle na věkových kategoriích. Vzniká prostým součtem bodů získaných podle umístění v jednotlivých závodech Seriálu. Absolutní pořadí se dále dělí na absolutní pořadí Velké SkiTour, Malé SkiTour a 10km SkiTour. Průběžné absolutní pořadí bude pravidelně aktualizováno na webu www.ski-tour.cz.

b/ Pořadí v kategorii – vyjadřuje pozici závodníka pouze v rámci jeho věkové kategorie. Jezdec si přenáší získané body z absolutního pořadí do své kategorie. Pořadí v kategorii je sestaveno sestupně podle bodových zisků z absolutního pořadí. Celkové pořadí vzniká prostým součtem získaných bodů v závodech Seriálu. Průběžné pořadí v kategorii je pravidelně aktualizováno na www.ski-tour.cz.

POČET ZAPOČÍTANÝCH ZÁVODŮ DO BODOVÁNÍ BUDE DODATEČNĚ UPRAVEN V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NĚKTERÝ ZÁVOD ZRUŠEN BEZ NÁHRADNÍHO TERMÍNU.

Velká SkiTour

Dlouhé tratě (od 30 km) + kombinace Zadovská 30 klasicky a volně*
Započítávány 3 nejlepší z 6 možných výsledků

Závody zařazené do Velké SkiTour:

·       Horní Mísečky: 30 km klasicky

·       Zadovská 30: kombinace* 30 km klasicky a volně

·       Krušnohorská 30: 30 km klasicky / Bieg Piastów: 50 km klasicky*

·       Orlický maraton: 40 km klasicky

·       ČEZ Jizerská 50: 50 km klasicky

·       JeLyMan: 40 km klasicky

·       Harrachov – 40 km klasicky

* závodník musí absolvovat oba závody Zadovské 30 – body budou uděleny dle pořadí sestaveného ze součtu časů za oba závody

Malá SkiTour

Krátké tratě (do 30 km, vyjma závodů zařazených do žebříčku 10km SkiTour)
Započítáváno 6 nejlepších z 11 možných výsledků

Závody zařazené do Malé SkiTour:

·       Horní Mísečky: 17,5 km klasicky, 20 km volně

·       Zadovská 30: 30 km klasicky, 30 km volně

·       Krušnohorská 30: 15 km volně / Bieg Piastów: 25 km klasicky, 30 km volně*

·       Orlický maraton: 20 km klasicky, 20 km volně

·       ČEZ Jizerská 50: 25 km klasicky, 30 km volně nebo 17 km volně

·       JeLyMan: 20 km klasicky, 20 km volně

·       Harrachov – 20 km klasicky, 20 km volně

 

10km SkiTour

Započítáváno 3 nejlepší z 6 možných výsledků

Závody zařazené do žebříčku:

·       Horní Mísečky: 10 km klasicky

·       Zadovská 30: 10 km klasicky

·       Krušnohorská 30: 10 km klasicky / Bieg Piastów: 6 km klasicky*

·       Orlický maraton: 10 km klasicky 

·       ČEZ Jizerská 50: 10 km klasicky

·       JeLyMan: 10 km klasicky

·       Harrachov: 10 km klasicky 

* Z důvodu nedostatku sněhu v původním termínu Krušnohorské 30 byl závod přesunut na stejný termín jako Bieg Piastów 4. – 5. 3. 2023. Dochází tak tedy ke snížení počtu potřebných výsledků zařazených do celkového bodování. 

 

Závody Mini SkiTour

Započítávány 3 nejlepší ze 6 možných výsledků

Závody zařazené do žebříčku:

·       Mini Horní Mísečky

·       Mini Zadovská

·       Mini Krušnohorská

·       Mini Orlický maraton

·       Mini Jizerská 

·       Mini JeLyMan

·       Mini Harrachov

[roleta = Absolutní vítěz, close, #075baa]

Po sečtení výsledků ze započítaných závodů Seriálu budou vyhlášeni vítězové Velké SkiTour, Malé SkiTour a 10km SkiTour (1. – 3. muž a žena napříč kategoriemi).

Hodnocení a odměny jednotlivců/týmů

 • Nejúspěšnější jednotlivci a týmy si dle konečného pořadí Velké SkiTour a Týmové soutěže rozdělí prize money 100 tisíc Kč! Vítězové Malé SkiTour a 10km SkiTour obdrží věcné ceny.
 • Rozdělení prize money* - Individuální soutěžVelká SkiTour: (započítány 3 nejlepší výsledky Velké SkiTour):
  žena/ muž: 25 000 Kč
  2. žena/ muž: 10 000 Kč
  3. žena/ muž: 5 000 Kč
 • Rozdělení prize money* - Týmová soutěž Velká SkiTour: (započítány 3nejlepší výsledky Velké SkiTour - informace k týmové soutěži zde):
  místo: 10 000 Kč
  2. místo: 7 000 Kč
  3. místo: 3 000 Kč
 • Nejlepší 3 týmy v Týmové soutěži Malé SkiTour získají věcné ceny
 • * Výše prize money je uvedena před zdaněním.
Bodovací systém pro všechby žebříčky

Ocenění s titulem SkiTour Master získají všichni, kdo v každém závodu SkiTour zdolali alespoň jednu distanci (platí také pro dětské závodníky).

Kromě titulu odměníme závodníky i pamětním dárkem SkiTour v limitované edici SkiTour Master.

SkiTour Masterem se stane závodník, který absolvuje alespoň jednu distanci
v každém následujícím závodě:

 • Horní Mísečky
 • Zadovská 30
 • Krušnohorská 30
 • Orlický maraton
 • Jizerská 50
 • JeLyMan
 • Harrachov

Bieg Piastów je "bonusový závod" a v případě absolvování některé z těchto distancí: 6 km, 25 km, 50 km klasicky nebo 30 km volně se bude počítat do SkiTour Master závodů.

Vzhledem ke konání Krušnohorské 30 ve stejném termínu jako je Bieg Piastow bude titul SkiTour Master udělen závodníkům, kteří absolvovali 5 a více závodů SkiTour nebo 4 a více závody SkiTour + Bieg Piastów.

SKITOUR Master

 

Aktualizováno: 6. března 2023

General partner

Premium partner

Main partners

General media partner

Marketing partner

Partners

official suppliers

Media partners

Cooperation

Logistic SkiTour partner

Výživové okénko